අපේකම රැගෙන - එකමුතුව එක්සිත්ව
නවගත්තේගම නව වසරේ....
සැමට සුබ නව වසරක් වේවා....

 new year

new year 2

 

News & Events

28
Aug2017

ඵලදායිතා සම්මාන තෙවන ස්ථානය නවගත්තේගමට...

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කළ...

Scroll To Top